با توجه به ویروس کرونا برنامه ازدواج دانشجویی سال 1399 هنوز مشخص نشده است.


پس از برنامه ریزی توسط مسئولین اطلاع رسانی خواهد شد.